Advert
Advert
Advert
DEVLET MALI DENİZ YEMEYEN DOMUZ MU?  İŞİ KİTABINA UYDURMAK MI?
Faik MEKİK

DEVLET MALI DENİZ YEMEYEN DOMUZ MU? İŞİ KİTABINA UYDURMAK MI?

Bu içerik 3919 kez okundu.

“Doğrudan temin yöntemi”

Arkadan dolanmanın bir aracı mı?

 

Oh ne ala, ne ala!...

Yağlı börek, yemede yanında yat.

İşi kitabına uydurmaya çalışmak,

İşin kötüsü onu da ele ayağa dolaştırmak

………..  malzemeleri ……… nın dükkanından,

Hırdavat malzemeleri ……... nın dükkanından,

Demir ………… işleri ……… nın dükkanından,

Temizlik malzemeleri ……….nın dükkanından

Yemekler …………………… nın dükkanından

Gıda ve ihtiyaç malzemeleri …….. nın dükkanından doğrudan temin yöntemiyle alınıyor. Hem de kanun ve ilgili maddelerine aykırı bir biçimde…

Öngörü bozukluğu ve kaynakların verimlikullanılmamasıile karşı karşıyayız.

ARKADAN DOLANMA

Mal ve hizmetlerin alımı 19507+kdv ‘yigeçmiyorsadoğrudan temin yöntemi ile alım yapılır. Belediyemizin en çok sevdiği ve kullandığı alım yöntemidir. Geçtiği zaman ne olacak? Demokrasilerde çare tükenmez!... böl, parçala, yut;doğrudan temine dönüşüverir. Anlayamadım! İlgili kanun ve yönetmelik mi dediniz? Arkadan dolandık ya!

Haksızlık yapmayalım, doğrudan temin yönteminin hiç yararı yok mu?

Zaman zaman tek kişiden teklif alınması, muayene ve kabul tutanaklarının kısmen olmaması, arada bir işlem fişinin bulunmaması gibi...

Doğrudan teminde nokta atışı çok önemlidir. Çoğunlukla alım yapılacak firmalar hep aynı,12’den vurulur.

İŞİ KİTABINA UYDURMAK MI?

2017 yılı içerisinde yapım, mal ve hizmet alımları toplamı,18.667.610 lira 44 kuruşun ödeneğin % 10’unu olan 1.866.761 lirayıaştığı, % 36,73 olduğugörülmüştür. Anlaşılabileceği gibi 4.991.652 liralık yapım, mal ve hizmet alımı yasal sınırın çok üzerindedir.

Mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı kamu ihale kanununilgili maddelerine uygun yapılmadığı inkar edilemez bir gerçektir.

Dileğimiz 2018 yılında mal ve hizmet alımlarında % 10’luk sınırın geçilmemesi…

Yapım yerine malzeme alım ihalesi de gözden kaçmadı

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, adrese  teslim  ihaleden uzak durmak. İhale şartnamesi rekabeti ortadan kaldırıp, ihaleyi kazanacak firmayı göstermemeli… Eğer yöneticiler, vatandaştan bir şeyler kaçırıyorlarsa; şeffaf ve daha hesap verebilir uygulamalardan da kaçarlar.

   Maalesef, olmadı!... Kapalı kapılar tercih edildi.

 Temsil ağırlama giderlerindeki harcama şekilleri komedi gibi. Yıllık 560.000,00 TL’lık temsil ağırlama giderlerinin içinde sadece yemek payı % 50 den fazladır. En az yirmi bin öğün/kişilik yemek karşılığıdır. Gerekçeleri ise çoğunlukla Belediyemize gelen misafirlere şeklindedir.

 Oysa Temsil Ağırlama giderlerinin kimlere nasıl yapılacağı İçişleri Bakanlığı’ nın yönergesinde açıkça yazılıdır. Buna rağmen Belediye kaynakları mali disiplinden uzak ve yasal olmayan şekilde hoyratça kullanılmıştır.

Örnek verelim:

 2017 Ocak ayında 47 yatak ücreti + 22 öğün yemek bedeli için 3.639,60 TL ödenirken, 2017 Kasım ayında 12 yatak ücreti 24 öğün yemek için, öncekinin iki katı oranında 6.480,00 TL ödenebiliyor.

- Hediye verme yasağı olduğu halde 18/12/2017 tarihinde 3 adet 1 gramlık, 135 adet

0,50 gramlık 11.979,00 TL sına hediyelik altın alınır, kime verildiği belirsizdir, envanter mevcutlarında da yoktur. Kış aylarında düğün, bayramda olmadı, altınlar nereye gitti acaba. Yoksa alınmamış mal alınmış gibi mi gösterildi.

Belediye binamız çok kirlenmiş olacak ki, temizlik gideri için  30 bin liralık sıvı deterjan faturası ödendiği tarafımıza gelen bilgiler arasındadır.

Devrek Belediyesi’nin yıllar itibari ile dönem sonu borçlarına bir göz atalım.

 

31.12.2014 itibariyle = 14.859.028 lira 84 kuruş

31.12.2015 itibariyle= 19.976.095 lira 54 kuruş

2015 yılı sonunda 4 milyon 720 bin lira gayrimenkul satışlarından elde edilen geliri de göz ardı etmeyelim.

31.12.2016 itibariyle= 20.554.198 lira 92 kuruş

Şimdi sıkı durun

31.12.2017 itibariyle , 44.606.992 lira 13 kuruş belediyenin borcu gözükmektedir.

BORÇ VE ZARAR BATAĞINDA YÜZEN BELEDİYE

2016 yılında 20.554.198,92 TLolan borç, bu kadar kısa bir sürede

2017 yılında 44.606.992,13 TLnasıl olur. Akıl erecek gibi değil.

 

Belediyemiz bünyesinde,DEV-BELLimitedŞirketinde çalışan 42 işçi dahilyaklaşık 215 kişiişçi statüsündeçalışmaktadır.Tüm personelin genel ortalama hizmet süresini 18 yıl varsaysak, bürüt aylıklarını da 4 binliradan hesaplasak; 2017 yılı sonunda ( 215 x 18 x 4000) =15.480.000lirası daayrılması gereken kıdem tazminatı karşılığından borç

varsayıldığında, borcumuzun 60 milyona dayandığı göz ardı edilmemelidir.

Her geçen yıl büyüyen borç kamburundan kurtulmak için israf değil, tasarruf yapılmalıdır.

Nasıl mı?

Mal ve hizmet alımlarında gerekli hassasiyet gösterilmeli...

Belediyemize alınacak yapım, mal ve hizmetlerde açık pazarlık yönteminin kullanılarak, gider bütçesinin aşağıya çekiliptasarrufsağlanması hedeflenmelidir.

DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE ALIM YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR

A-İhtiyaçların kısımlara bölünmeden karşılanması:

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. 4734 sayılı Kanuna göre açık ihale usulü ile belli istekliler arasında ihale usulü, temel ihale usulleridir. Ancak temel ihale usullerinden biri ile alım yapılamadığı hallerde diğer usul ve yöntemlerle alım yapılması öngörülmüştür.

4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

B-Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarının kesintiye uğratılmadan temini:

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (b) bendinde ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceği düzenlenmiştir. Böylece ihale ile ilgili ilan süresi ve ihale sürecinin belirli bir zaman alacağı da dikkate alınarak ertesi yılda gerçekleştirilecek bu tür mal ve hizmet alımı ihalelerine mali yıl sona ermeden çıkılabilmesine imkan tanınmıştır.

Ancak yılın sonunda ya da ertesi yılın başında çıkılan ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki “idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmü ve 62 nci maddenin (ı) bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak aynı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ya da 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara kadar olanların bu maddelere göre temin edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

C- 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendinin uygulanması:

4964 sayılı Kanunla değişik 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendinde “Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu düzenleme ile 21/f ve 22/d maddelerine göre yapılacak alımlara sınırlama getirilmiştir. Buna göre, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, gerek 21 inci maddesinin (f) bendi, gerekse temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapacakları harcamalarda, bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin % 10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadan aşamayacaklardır.

4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendine göre ihtiyaçların temininde kurum ve kuruluşlar, yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek miktarını dikkate alacaklardır. Kurum ve kuruluşlar, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerine konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı % 10 oranını hesaplayacaklardır. Burada önemli olan husus, ilgili veya bağlı birimlerin değil kurum veya kuruluşun toplam ödeneklerinin % 10’unun aşılıp aşılmamasıdır.

Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, ihale ve harcama yapmaya yetkili birimlerinin 4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yaptıkları harcamalarının, toplam ödeneklerinin % 10 oranını aşıp aşmadıklarını takip edeceklerdir. Kurum ve kuruluşlar ilgili veya bağlı birimlerine mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ödeneklerinin aktarılması ile ilgili işlemleri yaparken veya bunların harcamalarını belirlerken bu durumu göz önünde bulunduracaklardır.

Doğrudan Temin Usulüne Hangi Hallerde Başvurulur?

 Doğrudan temin usulüne; · İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespiti, · Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu, · Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınacağı, · Büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin 44.287 (Kırkdörtbinikiyüzseksenyedi) Türk Lirası5 aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar, · Diğer idarelerin 19507 + KDV’yi  aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar, · İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması, · Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum,

 11. (22-A) “İhtiyacın Sadece Gerçek Veya Tüzel Tek Kişi Tarafından Karşılanabileceğinin Tespit Edilmesi” Ne Anlama Gelmektedir?

Piyasada yapılan araştırma neticesinde ihtiyaçların sadece tek bir kaynaktan temin edileceğinin ortaya çıkması halinde Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (a) bendine göre alım yapılabilir. Ayrıca, bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, bu bendin uygulanması mümkün bulunmaktadır.

  GÜZEL TÜRKÇEMİN

  GÜZEL DEYİM VE ATASÖZLERİNDEN

  SEÇMELER

İşi kitabına uydurmak,

Deyimi, yasal olmayan bir işi kimi boşluklardan yararlanarak yasalmış gibi göstermek. "İşi kitabına uydurmuşlar, çok zengin olmuşlardı."

Minareyi çalan kılıfını hazırlar,

 

Atasözü, yalan yanlış işler yapanların etraftakileri kandırmak ve inandırmak için yaptığı işi haklı çıkaracak bahaneyi uyduracağı anlamına gelmektedir.

      Toplumda öyle insanlar vardır ki sürekli başkalarını kandırmaya ve onların haklarını yemeye çalışırlar. Yaptıkları hileleri ve haksızlıkları örtbas etmek için de türlü bahaneler uydurarak mantığa uygun hale getirme gayreti içerisine girerler.      İnsanların iyi niyetlerini kötüye kullanarak kendi çıkarları doğrultusunda yalanlar söyleyip çirkinliklerini gizleme yoluna başvururlar. Örnek vermek gerekirse yetkilerini kötüye kullanarak halkın parasını kendi zimmetine geçiren birisi bunu çeşitli evrak işlemleri vb. yöntemlerle gizlemeye çalışır. Yani tabiri caizse kitabına uydurur.

      Bir insanın ahlaki ilkelerden nasiplenmemesi ve bu ilkeleri umursamaması bu tip davranışlarda bulunmasına sebep olur. Böylesi insanlara karşı bizlere düşen en önemli görev uyanık olmak ve haksızlıklara göz yummamaktır. Unutmamak lazım ki bizler maddi ya da manevi değerlerimize sahip çıktığımız sürece kimse çalamayacak ve kılıf hazırlamaya cesaret edemeyecektir.

Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az!...

 

DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
ÇEKİMLERİ ZONGULDAK'TA YAPILDI
ÇEKİMLERİ ZONGULDAK'TA YAPILDI