Advert
DEVREK BELEDİYESİ BORÇ BATAĞINDA YÜZÜYOR
Faik MEKİK

DEVREK BELEDİYESİ BORÇ BATAĞINDA YÜZÜYOR

Bu içerik 5121 kez okundu.

 

    Bu borçla belediye sağlıklı bir şekilde yönetilemez.

DEVREK BELEDİYESİNİN YILLAR İTİBARI İLE DÖNEM SONU BORÇLARI

31 Aralık 2014  : 14 859 028,84

31 Aralık 2015  : 19 976 095,54

31 Aralık 2016  : 20 554 198,92

31 Aralık 2017  : 44 606 962,13

31 Ekim 2018  : 49 134 289,29

 BÜTÇE DELİNDİ KASA BOŞALIYOR

31 Ekim 2018 yılı itibarıyla,

Devrek Belediyesi Gideri :  28 614 000 Türk Lirası

Devrek Belediyesi Geliri  :  24 133 000 Türk Lirası

2018 yılnın ilk 10 ayında bütçe 4 481 000 Türk Lirası açık verdi.

    Hayırlı evlat katarda yer, hayırsız evlat satarda yer. 2015 yılı sonunda Devrek Belediyesi  gayrimenkullErın satışından 5 000 000 gelir elde edildi.

   Devrek Belediyesi’nde sözleşmeli hariç  239 çalışanın kanun gereği ayrılması gereken kıdem tazminatı payı borçlar hanesine eklendiğinde borç tahmini olarak 60 000 000 liraya dayandı.

   Öngörü bozukluğu ve kaynakların verimli   kullanılmaması  ile karşı karşıyayız.

   Her geçen yıl büyüyen borç kanburundan kurtulmak için israf değil, tasarruf yapılmalıdır.

   Nasıl mı?

   Mal ve hizmet alımlarında gerekli hassasiyet gösterilmeli...

    İlgili kanun ve yönetmenliklerine aykırı, yasal sınırın çok üzerinde doğrudan temin yöntemi ile mal ve hizmet alımı yapılmamalı.

   Yap-boz uygulamalarından vaz geçilmeli.

   Belediye Başkanı temsil ve ağırlama (yeme-içme) giderlerinde gerekli özeni göstermelidir.

   Hükümetin tasarruf tedbirleri kapsamında İller Bankası’ndan belediyelere yapılan yardımdan % 30 kesintinin başlaması 2019 mali yılında Devrek Belediyesi’ni ekonomik olarak zora sokacağa benziyor.

   Belediyemiz gider bütçesinin aşağıya çekilip, tasarruf sağlanması hedeflenmelidir.

DEVREK BELEDİYESİ 2019 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi 20 Kasım Salı Günü Saat 16.00 da Belediye Meclisinde Görüşüldü

   Tek gündem maddesi ile toplanan Belediye Meclisi’nde bütçe taslağı okundu. Bütçe taslağı aleyhinde Külah  ve Mekik birer konuşma yaptılar. Yapılan oylamada Ak Partili meclis üyelerinin tamamı ile CHP’li meclis üyelerinin  ( Bayram Çınar, Fatih Kıyıcı, Mustafa Esen) destek oyları ile 2019 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi Belediye Meclisi’nden geçti.

  CHP Belediye Meclis Üyesi Faik Mekik ve İsmail Külah;  hizmet gerekçesi ve hedefleri cetvelinden yoksun, kes, yapıştır, kopyala yöntemi tercih edilerek hazırlanan 2019 bütçesinin, personel ve gelir kalemlerine EVET, gider kalemlerine gerekçeleri açıkça belirtilmediğinden dolayı  HAYIR dedi. Ayrıca plan, bütçe komisyonu üyesi olan Mekik ve Külah 2019 yılı gelir-gider bütçe taslağına muhalefet şerhi koydular.

    Yerel yönetimlerde stratejik planlar ne zaman hazırlanacak?
   5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesinde “Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.” hükmü yer almaktadır.

   Staretejik planın fayda ve gerekliliğinden bihaber olan belediye başkanı sayın Semerci tüm uyarılarımıza rağmen ilgili planı yapmaktan geri durdu.

   Uzmanlar ‘’ belediyelerin staretejik plan hazırlamasında çok büyük fayda vardır.’’ diyorlar.

   Staretejik planlama belediyenin bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği nokta arasındaki yolu tarif eder. Bundan dolayıdır ki staretejik plan, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder.

   Staretejik planlamasını yapmayan belediyeler, amaçlarını etkin bir şekilde belirleyemeyip, amaçlar için vizyon oluşturamaz. Devrek Belediyesi’nde olduğu gibi...

   Eldeki kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılamadığı ve bütçenin neden delindiği umarım  anlaşılmıştır.

   Devrek’in geleceğini düşünüyorsak staretejik plan yapmak zorundayız. Darısı 31 Mart 2019 da seçilecek belediye başkanına...

   Bütçeler kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasını amaçlar.

   Katılımcı demokrasinin gereği olarak; belediye gelirlerinin nerelere ve hangi özelliklere göre harcanacağını özetleyen basit ve anlaşılabilir bir tablonun hazırlanması gerekir.

   Daha iyi hizmet sunulabilmesi için belediyenin bütçe yaparak tahsis ettiği kaynaklarla ne kadar kamu hizmeti yarattığı (çıktı) ve bu hizmetlerin Devrek halkının yaşamını nasıl etkilediği (sonuç) sorgulanmalıdır

YIL İÇİNDE MALİ RAPORLAMA

   Yıl içinde mali raporlama esas olarak bütçenin izlenmesi için kullanılır. Meclis tarafından kabul edilen bütçe kararında tahsis edilen ödenekler, yıl içinde yapılan kullanımlar, kullanılabilecek ödenek tutarlarının sürekli olarak izlenmesi gerekir. Tahminlerin oluşturulması, doğrulanması veya değiştirilmesine olanak sağlayacak şekilde ihtiyaca göre aylık, üç aylık ve yıllık olarak hazırlanır. Tablo 16’da hazırlanan raporlar, belediyeler tarafından hazırlanması ve yerel kamuoyu ile paylaşılması zorunlu tablolardır.

   Ayrıca 5018 sayılı kanunun 3/2. Maddesine göre her belediyenin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini yerel kamuoyuna açıklama zorunlulukları vardır. Biz de arda bulasın!...

   Belediyelerin aylık raporları bütçe uygulama sonuçlarına ilişkindir. Aylık olarak bilanço çıkarılması ve faaliyet sonucunun ölçülmesi zorunlu değildir. Ancak aylık dönemler itibarıyla belediye faaliyetleri hakkında yerel kamuoyunu bilgilendirecek rapor ve tabloların yayınlanması belediye açısından önemli bir saydamlık ve hesap verebilirlik göstergesidi.

   Mali bilgilerin kamuya açık olması, izlenebilmesi, kamuoyunun anlayabileceği şekilde analiz edilmesi ve bunların paylaşılması gerekmektedir.

   Bütçeler çeşitli tablolar ve tabloların içinde yüzlerce rakamdan oluşan, teknik belgeler olup anlaşılıp yorumlanması zordur.

   Bu belgelerin kamuoyuna, belediye meclisine belediye gelirlerinin nerelere ve hangi önceliklere göre harcanacağını özetleyen basit ve anlaşılabilir bir tablo  sunulmalıydı.

   Bu tabloda, özellikle belediye politikalarının öncelikleri konusunda önem arz eden, yatırım harcamaları ve cari transferler olmak üzere önemli harcama kalemlerinde yer alan ödenekler ve bu ödeneklerin Devrek’in hangi bölgesinde, hangi hizmetler için kullanılacağı keşke özetlenseydi.

  SONUÇ OLARAK

   Belediyemizin ilgili daireleri, bütçelerindeki her bir birim için tahsis edilen ödeneklerin toplamı ile neleri gerçekleştireceklerini  ve bu ödeneklerle hangi hizmet ve yatırımları yapmayı planladıkları belirtilmelidir.

   Hazırlanan bütçeyle 2019 yılı içerisinde yapılacak hiç bir projeye verilmemesi düşündürücüdür.

   Staretejik plan yapılmadığı için, eldeki  kaynaklar etkin ve verimli bir şekilde kullanılamayacağından, Devrek halkı etkin, verimli ve kaliteli hizmet alamayacaktır.

   Gelir elde etmede etkinlik sağlanamadığı, alacaklar toplamına baktığımızda acı gerçekle yüzleşiriz.

   İsraf ve savurganlığın olduğu, tasarrufun olmadığı bir bütçe ile karşı karşıyız.

   Bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali denetim ilkelerine uygun olmadığı kanısındayım.

  Bu bütçeyle;  Neredeyiz? Nereye gitmek istiyoruz? Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Belli değil...

   Bu hesap cetvellerinde yer alan bilgilerin, güvenilir tam ve doğru olduğu şaibelidir.

   Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılamayacağı ortadadır.

   Bütçenin, genellik, doğruluk, açıklık, anlaşabilirlik ve denklik ilkelerine pek uyulmadığı görülmüştür.

        HERŞEY YAŞANASI BİR DEVREK İÇİN OLMALI

DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
KOMŞULARIN KAVGASINDA KAN AKTI
KOMŞULARIN KAVGASINDA KAN AKTI
52 GRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
52 GRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI