Advert
DEVREK BELEDİYESİ’NDE ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONLARI KİMLERDEN OLUŞTU?
Faik MEKİK

DEVREK BELEDİYESİ’NDE ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONLARI KİMLERDEN OLUŞTU?

Bu içerik 1645 kez okundu.

 

    Devrek Belediyesi’nde yeni dönemde görevlendirilecek, encümen ve ihtisas komisyon üyeleri 2 Temmuz 2020 tarihinde 4. Olağan belediye meclis toplantısında yapılan seçimle belirlendi.

ENCÜMEN ÜYELERİ

 • Vacit Durdubaş
 • Çetin Kuzlu

Encümen toplantılarının gün ve saati: Her hafta çarşamba günü, saat: 09.30

Meclis toplantılarının gün ve saati: Her ayın ilk perşembe günü

 Saat: 16.00

Encümenin görev ve yetkileri

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

ENCÜMEN TOPLANTISI

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, toplanır.

• Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

• Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.

• Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.

• Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanının uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

• Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanır.

• Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar. Encümen üyelerine verilecek

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 • Recep Korum / CHP
 • Şeref Aydınlı / CHP
 • Osman Erenoğlu / AK Parti
 • Ertan Civak / AK Parti
 • Aziz Güney / AK Parti

İMAR KOMİSYONU

 • Gökhan Göktepe / CHP
 • Hüsnü Işık / CHP
 • Emre Ocakçıoğlu / AK Parti
 • Recep İnam / AK Parti
 • Şevket Getir / AK Parti

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYONU

 • Faik Mekik / CHP
 • Yakup Salmanoğlu / CHP
 • Fikret Kocaman / AK Parti
 • Vacit Durdubaş / Ak Parti
 • Çetin Kuzlu / AK Parti

İHTİSAS KOMİSYONLARI

 • Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.

• İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur.

• İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.

• Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.

 • Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir.

 • Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis tarafından maliyetlerini aşmamak üzere belirlenecek bedel karşılığında verilir.

HERŞEY YAŞANABİLİR BİR DEVREK İÇİN OLMALI…

DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
KOMŞULARIN KAVGASINDA KAN AKTI
KOMŞULARIN KAVGASINDA KAN AKTI
52 GRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
52 GRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI